Val 2022

Val 2022

Funktionsrätt Eskilstuna ställde frågor till de politiska partier som är representerade i Fullmäktige i Eskilstuna.

Här nedan redovisas frågor och svar.


1)
När funktionsrätten finns med från start bygger vi ett samhälle som alla drar nytta av. Det är samhällsekonomiskt klokt och kostar långt mindre än utanförskap och särlösningar. Nu behövs en funktionsrättspolitik som styrs av ambitionen om att samhället är för alla. Det krävs såväl på nationell, regional och lokal nivå. Dessutom innebär nuvarande situation dagliga brott mot FN:s funktionsrättskonvention. Hur vill ditt parti arbeta med förbättringar på lokal nivå?


Svar:

logga Socialdemokraterna Socialdemokraterna (S)

Tillgänglighet ska formas så att alla behövs och alla kan vara en del av samhälle. Rättigheten att vara delaktig i samhället och möjligheten att kunna leva sitt liv självständigt oavsett funktionsnedsättning. Ett viktigt politiskt beslut och riktning inför framtiden är Plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. En annan viktig del i kommunen är det kommunala rådet för funktionsrättsfrågor (RFF) , genom det samlade rådet med föreningarna ges kompetens, erfarenheter och möjligheter att forma vårt Eskilstuna. Rådets funktion med att vara en del av det strategiska arbetet inför framtiden med en betydande roll för att bygga ett samhälle för alla.

logga Centerpartiet Centerpartiet (C)

Centerpartiet vill att samtliga politiska beslut och all samhällsplanering ska reflekteras av ett funktionsnedsättningsperspektiv. Centerpartiet var med och drev igenom den nya lagstiftning som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska vara grund för diskriminering. Ett samhälle som är tillgängligt för alla är en grundläggande demokratifråga. Genom att alltid ha funktionsrättsglasögonen på i alla våra beslut och förslag kan vi göra skillnad på lokal nivå. Vi kan även se till att utbilda våra politiker i betydelsen av funktionsrätt och ett samhälle för alla. Alla ska kunna vara delaktiga i samhället och att ha ett arbete, vilja engagera sig eller utbilda sig ska inte kunna vara ett hinder. Det är en rättighet!

Nationellt vill Centerpartiet att det tillsätts en utredning av hur staten kan stärka förutsättningarna för kommuner och regioner att bidra till att Sverige efterlever FN-konventionen i praktiken. Det skulle underlätta vårat lokala arbete.

logga Moderaterna Moderaterna (M)

Moderaterna anser att alla ska ha möjlighet att delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Den som har en funktionsnedsättning ska kunna vara del av samhällsgemenskapen genom utbildning, arbete och sysselsättning anpassat efter just den egna förmågan. Den som behöver stöd ska i större utsträckning ges möjlighet och större inflytande över sin egna situation och behov.

logga Miljöpartiet Miljöpartiet de gröna (MP)

Mänskliga rättigheter är centralt i Miljöpartiets politik och här ingår även de rättigheter som finns i FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Dagens majoritet för en politik som befäster de normer som finns istället för att vara normkritisk, t.ex. glöms många gånger funktionsrättsperspektivet bort. Det här behöver vi ändra på genom att se till att kunskap sprids ut i förvaltningar och verksamheter men även se över de mål som kommunen sätter upp i sina verksamhetsplaner.

logga Vänsterpartiet Vänsterpartiet (V)

I kommunen behövs en större kunskap kring konventionen och vad den innebär för respektive verksamhet. Vi ser gärna en utbildning för personal om konventionen. Det har gjorts tidigare i samverkan med rådet, men behöver ske igen. Frågorna måste in tidigt i processer och i planering. Här finns mycket mer att göra. Rådet för funktionssättsfrågor behöver tidigt vara med och delta i diskussioner och kunna komma med förslag. 

logga Liberalerna Liberalerna (L)
Människor med funktionsnedsättning ska kunna känna trygghet och ha möjlighet att som andra leva aktivt och ha tillgång till kommunens hela utbud. En förutsättning är fortsatt tillgänglighetsanpassning av kommunikationer, offentliga byggnader och utemiljöer.

Liberalerna är partiet som försvarar friheten för dem som har minst frihet. En grupp som har relativ liten frihet är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Friheten för personer med funktionsnedsättning har minskat genom de snäva kriterierna för tilläggsbelopp och tillhörande besparingar som den socialdemokratiska majoriteten drivit igenom. Vi vill därför skjuta till ytterligare miljoner lokalt för att förstärka tilläggsbeloppet. Vi gör detta för att finansiera ett tilläggsbelopp som även tar hänsyn till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Det råder brist på boende för funktionshindrade i Eskilstuna. Fler lägenheter behöver byggas och fler befintliga lägenheter behöver tillgänglighets anpassas. Målet ska alltid vara att ha insatser inom LSS på boenden i Eskilstuna för kommunens innevånare. För dem som beviljats särskilt boende enligt LSS har kommunen en absolut skyldighet att leva upp till fattade beslut. En generös tolkning av LSS är en absolut självklarhet för en liberal politik.

Liberalerna vill utveckla fler mötesplatser för personer med funktionsnedsättning, som en del i hälsofrämjande arbetet. Mötesplatsen ska stimulera till aktiviteter och sociala kontakter på befintliga arenor i samhället. Målet är att personer med funktionsnedsättning ska få ökade möjligheter att delta i samhällets gemenskap och fritidsaktiviteter.

Liberalerna driver frågan om att införa ”Kompiskortet” så att fler barn och unga har möjlighet att delta i fritidsaktiviteter med en kompis eller annan stödperson gratis. I praktiken innebär det att kompisen går gratis om man t.ex. ska bowla eller göra annan fritidsaktivitet (ta med 2, men betala för 1).

Kommunen måste säkerställa att alla som arbetar med personer som har insatser inom LSS har rätt kompetens. Saknas denna kompetens ska personen först få rätt utbildning innan den kan tillsvidareanställas.

Många personer med funktionsnedsättning är beroende av hjälpmedel och teknisk utrustning. Idag erbjuds ingen utbildning för personliga assistenter eller anhöriga i dessa hjälpmedel vilket vi i Liberalerna vill ändra på. En utbildning ska erbjudas alla anhöriga och delegationer skall skrivas. Även hjälp och stöd anhöriga för personer med funktionedsättning ska erbjudas via anhörigcentrum för att ge den hjälp och stöd som anhöriga behöver för att lättare orka med vardagen de lever i.

I korthet: – Inrätta en ombudsman för personer med funktionsnedsättning som kan tillvarata intressen från funktionsrättsrörelsen och personer med funktionsnedsättning. – Inför obligatorisk bakgrundskontroll vid anställning inom vård och omsorg. Den som sköter omsorgen av personer med funktionsnedsättning ska inte vara grovt dömda brottslingar, t.ex. våldtäktsmän. – Stärka resurserna inom LSS-området – Gör satsningar inom Anhörigcentrum LSS med inriktning mot barnfamiljer

logga Kristdemokraterna Kristdemokraterna (KD)
Vi vill sätta in mer resurser i form av bidrag till civilsamhället och de som på dyrbar tid engagerar sig. Säkerställa att det finns kunskap och kompetens i socialnämnden och vård- och omsorgsnämden för att på ett rättssäkert och juridiskt riktigt sätt säkerställa den omsorg som den sökande har rätt till. Vid klagomål och anmälningar mot kommunen vill vi stå på den sökandes sida och säkerställa att inget ärende förbises utan får rätt uppmärksamhet och beslut. Beslut som inte verkställs ska granskas skyndsamt för att undvika ytterligare lidande och väntande för de som söker och deras anhöriga.

logga Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna (SD)
1. Anpassa lokaler vid om- och nybyggnation så människor med en fysisk funktionsnedsättning ges bra förutsättningar att vistas där.
2. Uppmuntra näringslivet att våga anställa personer som har en funktionsnedsättning.
3. Utveckla handlingsplan för att mer i detalj kunna succesivt förbättra tillvaron ytterligare.


2)
Barnkonventionen –  Artikel 30 Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott.
Hur anser ditt parti att Ni verkar för att uppfylla artikeln idag och hur vill ert parti utvecklas framåt? Vilka konkreta förslag finns, för barn med funktionsnedsättning i Eskilstuna?


Svar:

logga Socialdemokraterna Socialdemokraterna (S)
För att uppfylla artikeln till sitt fullo är det fortsatta förstärkningen till föreningslivet viktigt. Det vi vill satsa på är att koppla ihop skola med föreningslivet så den samverkan blir så stark att det blir en naturlig ingång till föreningslivet som främjar varje barns möjlighet till idrott och kultur.

logga Centerpartiet Centerpartiet (C)
Framförallt är kunskap inom funktionsrätt en viktig del som vi behöver arbeta med internt och att detta inte ska vara personberoende utan genomsyras i hela Centerpartiet, så att alla våra ledamöter kan fatta rätt beslut. Vi är för att en inventering genomförs av tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i kommunens kultur- och föreningslokaler så att alla kan delta. Funktionshinderpolitiken är inte bara ett politikområde, utan spänner över hela samhället. För att se till att människor kan leva det liv man vill krävs omtag inom frågor som skola, sjukvård, jämställdhet, arbetsmarknad och assistens.

logga Moderaterna Moderaterna (M)
Moderaterna vill göra en översyn över föreningar som erhåller ekonomiskt bidrag, således säkerställa att de följer det regelverk och riktlinjer som finns.

logga Miljöpartiet Miljöpartiet de gröna (MP)
Vi vill skapa ett jämställt samhälle där inflytande och möjligheter inte avgörs av bl a etnicitet, sexualitet, funktionsförmåga och ålder. Vi vill också synliggöra att människors förutsättningar påverkas av många faktorer. För oss är normkritik en fråga om frihet. Vi är övertygade om att olikheter stärker och att mångfald, jämlikhet och jämställdhet är grunden för ett rättvist samhälle. Alla människor, oavsett funktionsvariation eller förmåga, ska ha lika rättigheter och möjligheter att delta fullt ut i samhället. Vi ser att fler åtgärder behöver tas för att göra stadsplanering, lokaler, badstränder, lekparker och flera grönområden tillgängliga. Huvuddelen av deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott sker idag genom civilsamhället och andra privata aktörer. Vi ser en poäng i att det fortsätter att vara på det sättet men vill satsa mer på kulturskolan. En del i en sån satsning kan handla om att ge barn med funktionsnedsättning möjligheter att utöva kultur som de annars inte skulle ha. Sen tror vi även att kommunen har en viktig roll att stödja initiativ som redan idag finns och som kommer i framtiden som ger underrepresenterade grupper mer utrymme här.

logga Vänsterpartiet Vänsterpartiet (V)

Vi behöver göra flera saker. Det Pluskort som finns idag behöver utökas, göras mer känt och gälla fler. Våra verksamheter behöver anpassas så att fler har möjlighet att delta. Det handlar då inte bara om det fysiska, utan även om andra delar som information och hur man planerar och genomför aktiviteter för att så många barn och ungdomar ska kunna delta. Även här ser vi att dialogen med rådet och funktionsrättsrörelsen är viktig. Idrottsförening kan behöva riktade stöd och utbildning i hur de kan bygga sin verksamhet på sätt som gör att fler inkluderas.

logga Liberalerna Liberalerna (L)
Barn med funktionsnedsättning ska kunna känna trygghet och ha möjlighet att som andra leva aktivt och ha tillgång till kommunens hela utbud. En förutsättning är fortsatt tillgänglighetsanpassning av kommunikationer, offentliga byggnader och utemiljöer.

Friheten för personer med funktionsnedsättning har minskat genom de snäva kriterierna för tilläggsbelopp och tillhörande besparingar som den socialdemokratiska majoriteten drivit igenom. Vi vill därför skjuta till ytterligare miljoner lokalt för att förstärka tilläggsbeloppet. Vi gör detta för att finansiera ett tilläggsbelopp som även tar hänsyn till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Liberalerna vill utveckla fler mötesplatser för personer med funktionsnedsättning, som en del i hälsofrämjande arbetet. Mötesplatsen ska stimulera till aktiviteter och sociala kontakter på befintliga arenor i samhället. Målet är att personer med funktionsnedsättning ska få ökade möjligheter att delta i samhällets gemenskap och fritidsaktiviteter.

Liberalerna driver frågan om att införa ”Kompiskortet” så att fler barn och unga har möjlighet att delta i fritidsaktiviteter med en kompis eller annan stödperson gratis. I praktiken innebär det att kompisen går gratis om man t.ex. ska bowla eller göra annan fritidsaktivitet (ta med 2, men betala för 1).

Några andra förslag vi driver: – Inrätta en ombudsman för personer med funktionsnedsättning – Inför obligatorisk bakgrundskontroll vid anställning inom vård och omsorg. Den som sköter omsorgen av personer med funktionsnedsättning ska inte vara grovt dömda brottslingar, t.ex. våldtäktsmän. – Stärka resurserna inom LSS-området. – Gör satsningar inom Anhörigcentrum LSS med inriktning mot barnfamiljer

logga Kristdemokraterna Kristdemokraterna (KD)
Alla ska ha rätt att kunna utöva idrott och rörelsefrämjande aktiviteter och vi vill stödja civilsamhället och dess föreningar samt avsätta resurser och säkerställa att det alltid prioriteras.

logga Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna (SD)
Det går så klart alltid att göra saker bättre där vår grund för hur vi vill förbättra beskrivs i frågan ovan. Kopplat till barn med en funktionsnedsättning är det viktigt att de får det stöd de behöver i sin tillvaro för att kunna leva ett så normalt liv som det bara går. I skolan, På fritiden mm.


3)
Trots att kommunerna är skyldiga att erbjuda sina medborgare anhörigstöd har det inte fungerat.
Vill ditt parti att Eskilstuna kommun ska utöka befintliga anhörigstödet så att flera anhöriga kan få stöd och hjälp enligt lagens intentioner? Enligt socialtjänstlagen framgår att anhörigstöd inte kan utesluta målgrupper och exkludera vissa grupper av anhöriga. Motivera vilket stöd Ditt parti konkret vill införa och utgå från socialtjänstlagens intentioner.
Om ditt parti inte prioriterar anhöriga bör även detta kunna motiveras. 


Svar:

logga Socialdemokraterna Socialdemokraterna (S)
Anhörigstödet är högt prioriterad, omsorgen, stödet kring barn, unga vuxna och äldre når inte sitt fulla potential utan anhöriga. Det finns mycket satsningar med anhörigstödet och det finns mycket kvar att utveckla kring anhöriga. Just nu pågår arbetet med att utveckla anhörigstödet för barn, unga, det arbetet vill fortsätta stödja för att kunna utveckla anhörigstödet på bästa sätt. Det finns en viktig koppling till det utvecklingsarbetet med RFF som kan ge bra form av det kommande anhörigstödet. RFF förväntar att få en presentation av arbetsgruppen som arbetar med frågan.

logga Centerpartiet Centerpartiet (C)
Kommunerna tillämpar socialtjänstlagens bestämmelse om stöd till anhörigvårdare på olika sätt och i varierande utsträckning. Siffror från Försäkringskassan visar att det är få som nyttjar den flexibilitet som finns i närståendepenningen. Utrikes födda får anhörigstöd i mindre utsträckning än inrikes födda, trots att de i högre grad är yngre och fortfarande kvar i arbetslivet. Vi vill se en utredning av en ny lag efter modell av lagen om ersättning för vård av barn (VAB) eller andra reformer som underlättar för anhörigvårdare

logga Moderaterna Moderaterna (M)
Moderaterna i Eskilstuna har i sitt valprogram (sida 26) tydligt tagit ställnig för att vidareutveckla och stärka anhörigstödet i Eskilstuna. Vidare lyfts utbildning och avlastning som två sätt att underlätta och stötta anhörigas insatser.

logga Miljöpartiet Miljöpartiet de gröna (MP)
Miljöpartiet vill se ett generöst anhörigstöd där familjer med barn som omfattas av LSS får nödvändigt stöd och avlastning. Det är viktigt att korttidshem, korttidsvistelse, ledsagar- och avlösarservice samt barnboende fungerar väl och beviljas de sökande så att barn med funktionsvariation får nödvändigt stöd och stimulans och föräldrarna avlastning.

logga Vänsterpartiet Vänsterpartiet (V)

Vi har på många sätt ett bra anhörigstöd i Eskilstuna, men det räcker inte fullt ut och når inte alla grupper av anhöriga som är i behov av stöd. Vi har lagt förslag och att utöka och bredda anhörigstödet för att då bland annat kunna vara ett stöd till anhöriga i att hitta rätt i sina kontakter med kommunen, men även med andra delar av samhället. Många anhöriga – oavsett om det är till äldre, yngre eller barn vittnar om kampen och svårigheterna att kunna förstå hur och var man ska vända sig. Här kan kommunen bli bättre.

logga Liberalerna Liberalerna (L)
Ja! Vi fick till oss redan i augusti 2019 att Anhörigcentrum inte riktar sig till barnfamiljer i behov av LSS. Det tycker vi är fel. Därför har vi sedan 2019 alltid lagt extra resurser för att vidga Anhörigcentrum att också rikta sig till barnfamiljer i behov av LSS. Livet som förälder med ett barn i behov av LSS är väldigt kämpigt och många går in i väggen. Så ska det inte behöva vara i Eskilstuna 2022.

logga Kristdemokraterna Kristdemokraterna (KD)
Självklart ska det fungera. Vi vill arbeta för att fler familjehem ska finnas tillgängliga samt att förbättra kommunikationen mellan socialtjänst, vård- och omsorg, skola och anhöriga.

logga Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna (SD)
Anhörigstödet ska minst leva upp till det som ställs via lagen. Första steget är då att säkerställa det för att sedan kunna successivt förbättra stödet. Dock är det viktigt att anhörig för ett bra stöd så de hjälper korrekt och inte stjälper den berörda.


4)
LSS (lagen om stöd och service)  
Anser ni att tjänstemännen tillämpar lagen rätt i Eskilstuna kommun med bakgrund av hur statistiken för insatser ser ut sedan 2018? (Ökad kritik från Inspektionen från vård och omsorg, utdömande av viten från förvaltningsrätten för icke verkställda domar, minskat antal beviljade insatser procentuellt). Statistiken är från Förvaltningsrätten Linköping, Eskilstuna kommun samt IVO och bilderna som syns är en sammansättning av samtlig utlämnad statistik.
Bild utan bildtext
– Ja
– Nej

Svar:

logga Socialdemokraterna Socialdemokraterna (S)
Frågan ej besvarad

logga Centerpartiet Centerpartiet (C)
Frågan ej besvarad

logga Moderaterna Moderaterna (M)
Frågan ej besvarad

logga Miljöpartiet Miljöpartiet de gröna (MP)
Frågan ej besvarad

logga Vänsterpartiet Vänsterpartiet (V)
Frågan ej besvarad

logga Liberalerna Liberalerna (L)
Nej

logga Kristdemokraterna Kristdemokraterna (KD)
Nej

logga Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna (SD)
Nej


5)
Anser ert parti att det är angeläget att införa utökad kontroll av barnperspektivet och att handläggningen utgår utifrån barnkonventionens artiklar (artikel 7) i samtlig handläggning som fokuserar på barn, med funktionsnedsättning? Med samtlig handläggning menar vi myndighetsutövning och där barn har en funktionsnedsättning som kan påverka handläggningen och beslutet: Här exemplifieras lagar som barn med funktionsnedsättning ofta har kontakt med om de har en funktionsnedsättning: LSS, socialtjänstlagen, skollagen men även skolskjuts och färdtjänst.
– Ja
– Nej
– Övrigt:


Svar:

logga Socialdemokraterna Socialdemokraterna (S)
Politikens roll är att bevaka och beakta att barnperspektivet följs enligt konventionen, lagen.

logga Centerpartiet Centerpartiet (C)
Ja.

logga Moderaterna Moderaterna (M)
Vi har ej tagit ställning i frågan i vårat lokala valprogram.

logga Miljöpartiet Miljöpartiet de gröna (MP)
Barns rättigheter i samhället måste lyftas och stärkas. Ett samhälle som är utformat ur ett barnperspektiv är ett bra samhälle. Att barnkonventionen nu gäller som lag gör stor skillnad, men mer behöver hända. För Miljöpartiet är barnrättsfrågorna helt centrala. Miljöpartiet vill att barnkonventionen ska få verkligt genomslag inom alla områden. att barn ska få starkare rätt att få insatser från socialtjänsten, även utan föräldrars medgivande. att barn ska få eget ombud vid alla rättsliga tvister mellan föräldrar. att rösträttsåldern ska sänkas till 16 år. införa en klagorätt för barn och att barn ska kunna få stöd av oberoende barnombud.

logga Vänsterpartiet Vänsterpartiet (V)

Barnperspektivet är viktigt att ha med i myndighetsutövning där barn är involverade.

logga Liberalerna Liberalerna (L)
Ja

logga Kristdemokraterna Kristdemokraterna (KD)
Ja

logga Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna (SD)
Ja


6)
Om ert parti vill införa en ökad kontroll i handläggningen för att beakta barns rättigheter med fokus på barn med funktionsnedsättning enligt barnkonventionen, i artikel 7.
Hur skulle en sådan kvalitetskontroll kunna bli verklighet? Motivera!

Svar:

logga Socialdemokraterna Socialdemokraterna (S)
Genom tydliga riktlinjer, att lyfta fram barns rättigheter i internkontrollplanen som är en kontroll för att verksamheter följer kvalitet, de lagar och barnkonventionen.

logga Centerpartiet Centerpartiet (C)
Likadana metoder i hela landet och det ska vara forskningsbaserade utredningar för att säkerställa rätt bedömningar oavsett var man bor.

logga Moderaterna Moderaterna (M)
Vi har ej tagit ställning i frågan i vårat lokala valprogram.

logga Miljöpartiet Miljöpartiet de gröna (MP)
Barns rättigheter i samhället måste lyftas och stärkas. Ett samhälle som är utformat ur ett barnperspektiv är ett bra samhälle. Att barnkonventionen nu gäller som lag gör stor skillnad, men mer behöver hända. För Miljöpartiet är barnrättsfrågorna helt centrala. Miljöpartiet vill att barnkonventionen ska få verkligt genomslag inom alla områden. att barn ska få starkare rätt att få insatser från socialtjänsten, även utan föräldrars medgivande. att barn ska få eget ombud vid alla rättsliga tvister mellan föräldrar. att rösträttsåldern ska sänkas till 16 år. införa en klagorätt för barn och att barn ska kunna få stöd av oberoende barnombud.

logga Vänsterpartiet Vänsterpartiet (V)

Frågan är på tjänstemannanivå, hur det ska ske kan vi inte avgöra.

logga Liberalerna Liberalerna (L)
I praktiken innebär det att vård- och omsorgsnämnden (där vård- och omsorgsförvaltningen handlägger dessa ärenden) ska få nya och tydligare rutiner som understryker vikten av att beakta barns rättigheter i ljuset av att Barnkonventionen är svensk lag. En ny rutin skulle kunna innebära att tjänstemän måste motivera varje enskild handläggning hur barnperspektivet har beaktats (som i vissa fall när man har gjort för små utemiljöer på skolor så har oppositionen tvingat fram specifika stycken om hur barnperspektivet har beaktats och hur det påverkar barn)

logga Kristdemokraterna Kristdemokraterna (KD)
En tillsynsperson, ex en lots, som följer barnet och familjen som ser till att det blir rätt och riktigt.

logga Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna (SD)
En sådan kontroll ska finnas med i alla beslut som på något sätt skulle kunna påverka barn. Det bör inte vara så omfattande vid varje beslut utan det viktigaste är att det har gått ett varv hos lämpliga sakkunniga och succesivt förbättra besluten som fattas för att det ska bli hållbart.


8)
Barnkonsekvens analyser fokuserar sällan på barn med funktionsnedsättningar vilket är en stor brist.  Upplever ditt parti att det är aktuellt att agera för att flera barn inte ska bli osynliga i barnkonsekvens analyserna som idag görs inför förändringar i organisationer (skolor till exempel)
– Ja ett tillägg av hur barn med funktionsnedsättningar påverkas vid organisatoriska förändringar är oerhört viktigt för vårt parti
– Nej, det är inte så viktigt för vårt parti. Vi förlitar oss på nuvarande barnkonsekvensanalyser som görs.

Svar:

logga Socialdemokraterna Socialdemokraterna (S)
Frågan ej besvarad

logga Centerpartiet Centerpartiet (C)
Ja.

logga Moderaterna Moderaterna (M)
Ja

logga Miljöpartiet Miljöpartiet de gröna (MP)
Ja

logga Vänsterpartiet Vänsterpartiet (V)
Ja

logga Liberalerna Liberalerna (L)
Ja

logga Kristdemokraterna Kristdemokraterna (KD)
Ja

logga Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna (SD)
Ja


9)
Hur enkelt ska det vara att driva en förening i Eskilstuna som tillhör funktionsrättsrörelsen?
Svar enligt en skala 1 – 5

Svar:

logga Socialdemokraterna Socialdemokraterna (S)
5

logga Centerpartiet Centerpartiet (C)
5

logga Moderaterna Moderaterna (M)
5

logga Miljöpartiet Miljöpartiet de gröna (MP)
5

logga Vänsterpartiet Vänsterpartiet (V)
5

logga Liberalerna Liberalerna (L)
5

logga Kristdemokraterna Kristdemokraterna (KD)
5

logga Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna (SD)
5


10)
Barn och unga med funktionsnedsättningar saknar ofta fritids och kultur aktiviteter medans mycket alternativ och idrottsverksamhet tar en stor del av budget och plats.
Hur vill ditt parti skapa mer möjligheter för alla barn med funktionsnedsättningar att utöva kultur, sociala aktiviteter och gemenskap?

Svar:

logga Socialdemokraterna Socialdemokraterna (S)
Vi vill förstärka föreningslivet, skolan och föreningslivet ska kopplas ihop så att samverkan introducerar barnen till förening och kulturlivet på ett naturligt sätt. Ett jätteviktigt arbete.

logga Centerpartiet Centerpartiet (C)
Personer med funktionsnedsättning är inte en homogen grupp och politiken behöver utgå ifrån att alla människor med funktionsnedsättning får förutsättningar till ett bra liv genom anpassad service och meningsfull daglig verksamhet. Vi vill att fler mötesplatser för personer med funktionsnedsättning skapas. Vi har i kultur- och fritidsnämnden nyligen tagit ett beslut om att utreda hur våra resurser fördelas och huruvida det är jämlikt just för att se förbättringsområden.

logga Moderaterna Moderaterna (M)
Ett exempel som genomförs idag är det sk. ”PLUS-Kort” som finns tillgängligt för barn och ungdomar med pågående ärende med LSS-insats. Likt tidigare beskrivet vill Moderaterna i Eskilstuna göra en översyn hur det ekonomiska bidraget nyttjas och säkerställe att verksamhet sker enligt kommunens riktlinjer och regelverk.

logga Miljöpartiet  Miljöpartiet de gröna (MP)
En viktig insats är att kartlägga miljöer och genomföra anpassningar som ger barn och unga möjlighet att vara delaktig i aktiviteter med andra. Huvuddelen av deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott sker idag genom civilsamhället och andra privata aktörer. Vi ser en poäng i att det fortsätter att vara på det sättet men vill satsa mer på kulturskolan. En del i en sån satsning kan handla om att ge barn med funktionsnedsättning möjligheter att utöva kultur som de annars inte skulle ha möjlighet till. Sen tror vi även att kommunen har en viktig roll i att stödja initiativ som redan idag finns och som kommer i framtiden som ger underrepresenterade grupper mer utrymme här.

logga Vänsterpartiet Vänsterpartiet (V)
Vi behöver en större öppenhet och kunskaper kring hur man kan får flera barn och ungdomar delaktiga i aktiviteter och föreningsliv. Föreningarna måste ta ansvar för att planera och utför sin verksamhet så att även barn med funktionsnedsättningar känner sig välkomna och kan delta. Det kan då t ex handla om att det ställs krav från kommunens sida på föreningarna att anpassa sig för att kunna få vissa ersättningar. Det kan utgå stimulansbidrag för inköp av specifik utrustning som behövs.

logga Liberalerna Liberalerna (L)
Liberalerna vill utveckla fler mötesplatser för personer med funktionsnedsättning, som en del i hälsofrämjande arbetet. Mötesplatsen ska stimulera till aktiviteter och sociala kontakter på befintliga arenor i samhället. Målet är att personer med funktionsnedsättning ska få ökade möjligheter att delta i samhällets gemenskap och fritidsaktiviteter. Liberalerna driver frågan om att införa ”Kompiskortet” så att fler barn och unga har möjlighet att delta i fritidsaktiviteter med en kompis eller annan stödperson gratis. I praktiken innebär det att kompisen går gratis om man t.ex. ska bowla eller göra annan fritidsaktivitet (ta med 2, men betala för 1).

logga Kristdemokraterna Kristdemokraterna (KD)
Säkerställa tillgänglighetsanpassning överallt. Anlägga utegym för funktionsnedsatta som faktiskt fungerar för alla är en vision och ett mål vi vill nå.

logga Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna (SD)
Vårt mål är att alla möjligheter som erbjuds ska ges till alla barn och anpassas så barn med funktionsnedsättningar leker med barn om inte har en sådan för att inte särskilja dem ytterligare.


11)
Tillgänglig och universell utformning – är ditt parti nöjda med hur dagens Eskilstuna ser ut?
Svar enligt en skala 1 – 5

Svar:

logga Socialdemokraterna Socialdemokraterna (S)
2

logga Centerpartiet Centerpartiet (C)
3

logga Moderaterna Moderaterna (M)
4

logga Miljöpartiet  Miljöpartiet de gröna (MP)
2

logga Vänsterpartiet Vänsterpartiet (V)
3

logga Liberalerna Liberalerna (L)
1

logga Kristdemokraterna Kristdemokraterna (KD)
1

logga Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna (SD)
2


12)
Vad är tillgänglighet för ert parti?
– Att det är lätt att kunna få veta vart information finns
– Att det ska vara enkelt och lätt att vara en del av gemenskapen
-Att det genom lika villkor som andra har tillträde till den fysiska miljön, transporter och anläggningar, och tillgång till information, kommunikation, varor, produkter och tjänster.
-Att vi får lika mycket av allt och kan delta
-Att alla får en inbjudan och frågan att vara med är tillgänglighet

Svar:

logga Socialdemokraterna Socialdemokraterna (S)
Att det ska vara enkelt och lätt att vara en del av gemenskapen

logga Centerpartiet Centerpartiet (C)
Att det genom lika villkor som andra har tillträde till den fysiska miljön, transporter och anläggningar, och tillgång till information, kommunikation, varor, produkter och tjänster.

logga Moderaterna Moderaterna (M)
Att det genom lika villkor som andra har tillträde till den fysiska miljön, transporter och anläggningar, och tillgång till information, kommunikation, varor, produkter och tjänster.

logga Miljöpartiet  Miljöpartiet de gröna (MP)
Att det genom lika villkor som andra har tillträde till den fysiska miljön, transporter och anläggningar, och tillgång till information, kommunikation, varor, produkter och tjänster.

logga Vänsterpartiet Vänsterpartiet (V)

Att det genom lika villkor som andra har tillträde till den fysiska miljön, transporter och anläggningar, och tillgång till information, kommunikation, varor, produkter och tjänster.

logga Liberalerna Liberalerna (L)
Att det genom lika villkor som andra har tillträde till den fysiska miljön, transporter och anläggningar, och tillgång till information, kommunikation, varor, produkter och tjänster.

logga Kristdemokraterna  Kristdemokraterna (KD)
Att det genom lika villkor som andra har tillträde till den fysiska miljön, transporter och anläggningar, och tillgång till information, kommunikation, varor, produkter och tjänster.

logga Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna (SD)
Att det ska vara enkelt och lätt att vara en del av gemenskapen


13)
Hur ska personalens kompetens stärkas ytterligare med inriktning på funktionsnedsättningar som idag inte tillgodoses med daglig verksamhet?

Svar:

logga Socialdemokraterna Socialdemokraterna (S)
Frågan ej besvarad

logga Centerpartiet Centerpartiet (C)
Frågan ej besvarad

logga Moderaterna Moderaterna (M)
Frågan ej besvarad

logga Miljöpartiet Miljöpartiet de gröna (MP)
Frågan ej besvarad

logga Vänsterpartiet Vänsterpartiet (V)
Frågan ej besvarad

logga Liberalerna Liberalerna (L)
Frågan ej besvarad

logga Kristdemokraterna Kristdemokraterna (KD)
Frågan ej besvarad

logga Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna (SD)
Frågan ej besvarad


14)
Hur ska personalens kompetens stärkas ytterligare med inriktning på funktionsnedsättningar som idag inte tillgodoses i särskolan?

Svar:

logga Socialdemokraterna Socialdemokraterna (S)
Frågan ej besvarad

logga Centerpartiet Centerpartiet (C)
Frågan ej besvarad

logga Moderaterna Moderaterna (M)
Frågan ej besvarad

logga Miljöpartiet Miljöpartiet de gröna (MP)
Frågan ej besvarad

logga Vänsterpartiet Vänsterpartiet (V)
Frågan ej besvarad

logga Liberalerna Liberalerna (L)
Frågan ej besvarad

logga Kristdemokraterna Kristdemokraterna (KD)
Frågan ej besvarad

logga Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna (SD)
Frågan ej besvarad


15)
Idag är det otydligt vilket ansvar kommunen har för enskildas rätt till förskrivning av hjälpmedel. Samverkan sker med regionen.
Vad vill ditt parti göra för att förbättra tydligheten för enskilda individer i frågor som berör kommunens ansvar om hjälpmedel?

Svar:

logga Socialdemokraterna Socialdemokraterna (S)
Här är samverkan mellan Regionen och kommunen viktig för att kunna ge tydlighet i ansvarsområden. Gemensamma nämnden för socialtjänst och vård (NSV) har en särskild roll i att förtydliga och tillgängliggöra så att information och riktlinjer blir tydliga.

logga Centerpartiet Centerpartiet (C)
Är det otydligt så måste vi se till att förbättra det för målgruppen så att de blir enklare. Vi vill tillsammans med regionen stärka vårdkedjan, detta kan även innebära att det måste bli tydligare vad som gäller. Exakt hur det ska gå till kan vi inte säga just idag. På sikt vill Centerpartiet se en reglering av hjälpmedelsförskrivningen och stärka tillgången till fritidshjälpmedel. Om man får avslag på önskemål om ett hjälpmedel som man själv anser att man behöver så ska man kunna överklaga detta.

logga Moderaterna Moderaterna (M)
Idag finns både ett tvådelat ansvar mellan region och kommun likt frågan beskriver. Moderaterna i Eskilstuna vill se över huvudmannaskapet mellan region och kommun, där genom säkerställa flera funktioner så som förskrivning av hjälpmedel men även en vård utan gränser.

logga Miljöpartiet Miljöpartiet de gröna (MP)
Det är oacceptabelt att personer med funktionsvariation hamnar utanför. Det är politikens uppgift att se till att den tekniska utvecklingen kommer alla till del genom att organisera stödet till invånarna utifrån de behov som finns. Eftersom ansvarsfördelningen för olika hjälpmedel ser olika ut är det viktigt med insatser som garanterar att förskrivarna känner till hur ansvarsfördelningen ser ut där de själva arbetar.

logga Vänsterpartiet Vänsterpartiet (V)

Samverkan mellan kommunen och regionen gällande hjälpmedel behöver fortsätta att utvecklas och informationen till individen behöver vara tydlig.

logga Liberalerna Liberalerna (L)
Upprepning från fråga 1: Många personer med funktionsnedsättning är beroende av hjälpmedel och teknisk utrustning. Idag erbjuds ingen utbildning för personliga assistenter eller anhöriga i dessa hjälpmedel vilket vi i Liberalerna vill ändra på. En utbildning ska erbjudas alla anhöriga och delegationer skall skrivas. Även hjälp och stöd anhöriga för personer med funktionedsättning ska erbjudas via anhörigcentrum för att ge den hjälp och stöd som anhöriga behöver för att lättare orka med vardagen de lever i.

logga Kristdemokraterna Kristdemokraterna (KD)
Förtydliga läget, göra en nulägesanalys för att se vad vi behöver förbättra. Sedan kommunicera och informera tydligt, exempelvis genom informationsträffar och samverkansmöten i större utsträckning.

logga Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna (SD)
Vara lyhörda gentemot de enskilda individer som upplever omnämnda otydlighet och bli tydligare.


16)
Hur ska personalens kompetens stärkas ytterligare med inriktning på funktionsnedsättningar som idag inte tillgodoses inom ”korttidsvistelse” för barn och vuxna? Idag finns det inte tillräckliga resurser för att barn och vuxna inte ska blandas och därmed sker en blandning av olika funktionsnedsättningar och även olika åldrar vilket innebär risker samt att behoven utifrån den enskilde inte tillgodoses. Det är ett problem som IVO i flertalet rapporter har uttalat kritik för. Då barn och vuxna har olika behov. Det utgår inte heller från ett barnperspektiv.

Svar:

logga Socialdemokraterna Socialdemokraterna (S)
Den här frågan förstår jag inte riktigt. Kompetensutveckling är prioriterad fråga, vi vill fortsätta att stödja och utveckla den utbildningsplattform som numer är samlad. Utbildningsplattformen är utvecklad så att personal går utbildningar utifrån sin professions behov. Utbildningsplattformen erbjuder även utbildningar för brukare.

logga Centerpartiet Centerpartiet (C)
Vi behöver jobba med kompetensutveckling och se över vår verksamhet och hur vi organiserar den. Vi måste se till att barnen kan må bra och utvecklas tillsammans, det görs genom att umgås och spendera tid tillsammans. Vi ser fram emot att ta del av IVO-rapporternas resultat och se hur vi kan arbeta bättre i kommunen.

logga Moderaterna Moderaterna (M)
Moderaterna i Eskilstuna vill bla. fördjupa det samarbete som funnits med tidigare högskola, nu universitet. Funktionshinderområdet (förvaltningsorganisation) är i behov av en förändrad ekonomisk modell som säkerställer resurs på sikt.

logga Miljöpartiet Miljöpartiet de gröna (MP)
Det är en viktig uppgift för arbetsgivare att avgöra vilken kompetens som behövs i den verksamhet som de ansvarar för och att se till att det finns förutsättningar för kompetensutveckling. Vi satsar på att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare så att personal med rätt kompetens vill stanna kvar inom kommunens verksamheter.

logga Vänsterpartiet Vänsterpartiet (V)

Grundförutsättning ska vara att personalen som arbetar i verksamheten ska har rätt kompetens och det behöver man säkerställa vid rekrytering. Saknas kompetens behöver kommunen ansvara för fortbildning av personalen.

logga Liberalerna Liberalerna (L)
Att blanda barn och vuxna på det sättet är inte bra. På samma sätt som vi inte blandar barn och vuxna i andra organisationer i kommunen/regionen/staten. Fler lokaler måste till och kompetenshöjning bland personal måste göras. Det är skillnad att ta hand om en vuxen och ett barn.

logga Kristdemokraterna Kristdemokraterna (KD)
Kompetensutveckling där det behövs samt säkerställa arbetsmiljön för handläggare och de anställda.

logga Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna (SD)
Vi satsar generellt mer på skolan med höjd skolpeng där rektorn förväntas stärka upp grunden inom skolan där personalens kompetens kopplat till funktionsnedsättningar förväntas stärkas också. Men det blir upp till rektorn att bedöma i hur mycket fokus som ska läggas på respektive skola och vilket behov som är störst att börja med.


17)
Insatser enligt LSS är idag verksamhetsstyrda vilket drabbar den enskilda som inte kan få insatser efter behovsprövningen. Verkställighet av insatser lämnas som icke verkställda och rapporteringen av detta till IVO läggs på den enskilde som ansvarig. Det är ett oerhört stort problem eftersom resurserna inte finns för att kunna tillgodose enskildas behov enligt lagens intentioner. En lösning måste därmed ske. Hur?

Svar:

logga Socialdemokraterna Socialdemokraterna (S)
Den här frågan är för komplex att ge svaret på i sin helhet. Vi vill satsa på att varje människa, barn, unga, vuxna och äldre ska få sina behov tillgodosedda. Det som framkommer i dess rapporter är just komplexiteten utifrån behov eftersom allt utgår från individers behov, det kan ta tid att möta upp enskilda behov, det kan vara att det inte finns just den insatsen och då tar det tid att antingen bygga, hitta eller forma insatser/boenden som möter upp behovet.

logga Centerpartiet Centerpartiet (C)
Vi behöver se orsaken till att inte insatserna verkställs för att därefter kunna vidta åtgärder. Centerpartiet nationellt vill att staten ska ta över hela ansvaret för assistansen, oberoende av hur många timmar i veckan det handlar om. Det är mer rättssäkert och bidrar till mer jämlikhet över landet.

logga Moderaterna Moderaterna (M)
Likt tidigare svar är funktionshinderområdets (förvaltnings organisation) modell ses över.

logga Miljöpartiet Miljöpartiet de gröna (MP)
LSS är en rättighetslag men många personer med funktionsvariationer får se sina rättigheter krympa. Vi vill gå tillbaka till en rättssäker nivå där personer inom LSS garanteras full delaktighet i samhällslivet och anhöriga får det stöd de behöver. Vi kan tillsammans med funktionshinderrörelsen diskutera om LSS- ombudsman eller ett LSS-råd skulle vara en väg framåt

logga Vänsterpartiet Vänsterpartiet (V)

Människor med rätt till stöd ska få det. Det måste vara grunden. Vi menar att bedömningar måste göras utifrån människors faktiska behov. Rätten för alla människor att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda ska stå i fokus. Det finns sen olika skäl till att beslut inte verkställs. Vi ser t ex att det är för stor brist på boendeplatser. Vi behöver därför skynda på utbyggnaden av LSS-boenden. Tyvärr har flera byggnation överklagat vilket förlängt byggprocessen ytterligare. Det är inte bra.

logga Liberalerna Liberalerna (L)
Om en insats lämnas som icke verkställd kan det inte ligga på varje enskild att rapportera det, utan det måste kommunen förstås göra tycker vi från Liberalerna.

logga Kristdemokraterna Kristdemokraterna (KD)
Genom att lyfta de ärenden som rapporteras i nämnderna som ”icke verkställda” och argumentera för att de måste lösas skyndsamt och därmed sätta igång en politisk process.

logga Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna (SD)
Vår ambition är att minska arbetslösheten och successivt få loss pengar att satsa på exempelvis detta.


18)
Eskilstuna kommun får flera viten för icke verkställda insatser enligt LSS och SoL. Hur är planen för att minska viten och konsekvenser för icke verkställda beslut för enskilda? I väntan på insatser bör anhöriga kunna anställas, vilket idag inte är möjligt i Eskilstuna kommun. Hur ser tanken ut, kan det vara möjligt att låta alla anhöriga anställas i väntan på insatser? 
– Ja
– Nej
– Övrigt:

Svar:

logga Socialdemokraterna Socialdemokraterna (S)
Det finns avtal som styr detta, ex HÖK.

logga Centerpartiet Centerpartiet (C)
Ja det kan vara en lösning men den får inte bli en långsiktig lösning på grund av att det finns dåligt med resurser. På sikt vill Centerpartiet se en förbättring av barns rätt till assistans. Därför behöver ändringar i LSS utvärderas löpande och behovet för ytterligare stärkt rätt till assistans ses över.

logga Moderaterna Moderaterna (M)
Eskilstuna växer så det knakar i alla områden, senaste åren har vi exempelvis byggt nästan ett Vård och omsorgsboende per år.

logga Miljöpartiet Miljöpartiet de gröna (MP)
LSS är en rättighetslag men många personer med funktionsvariationer får se sina rättigheter krympa. Vi vill gå tillbaka till en rättssäker nivå där personer inom LSS garanteras full delaktighet i samhällslivet och anhöriga får det stöd de behöver.

logga Vänsterpartiet Vänsterpartiet (V)

Kommunen behöver se över hur man hanterar stöd för den enskilde i väntan på insatser. Vi behöver skynda på verkställigheten och analysera varför beslut inte verkställs. Saknas personal? Behöver fler anställas? osv. Vi ställer oss dock rätt så tveksamma till att anställa anhöriga. Det är möjligt att det kan göras för att lösa en akut situation, men i förlängningen står vi bakom dem policy som gäller idag.

logga Liberalerna Liberalerna (L)
I vissa fall har det funkat bra att anställa anhöriga, i andra fall inte. Det är högst individuell fråga och beroende på fall till fall. Om man har fått bifall till insatser, men det tar väldigt lång tid innan det verkställs kan ett sätt vara att anställa anhöriga under en kortare period. Men den lösningen funkar inte alltid på allt och alla. I vissa fall kanske någon annan måste anställas eller att kommunen måste bestämma vilken anhörig det ska vara (och den anhöriga ställer upp på det förstås). Det viktiga är barnperspektivet i det här om det rör sig om barn.

logga Kristdemokraterna Kristdemokraterna (KD)
Detta kan vara komplicerat med hänsyn till andra lagrum gällande arbete osv.

logga Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna (SD)
Vår ambition är att minska arbetslösheten och successivt få loss pengar att satsa på exempelvis detta.


19)
Anpassad studiegång har många elever med funktionsnedsättningar. Eleverna har ofta ett större behov av vuxen stöd. Fritids för dessa eleverna är inte aktuellt. Föräldrarna tvingas därmed vara hemma och förlorar ekonomiskt och kan därmed inte arbeta. Försäkringskassan har i sin vägledning hänvisat till kommunernas ansvar vid ekonomiska sakfrågan, då Omvårdnadsbidrag inte utgår vid beslut om anpassad studiegång enligt skollagen.
Vilken ersättning är rimlig för föräldrar som vårdar barnet i hemmet att söka från Eskilstuna kommun? Hemvårdsbidrag? Anhöriganställning? Vi önskar få ett konkret förslag för de som idag får leva i en ekonomisk utsatthet på grund av sina barns funktionsnedsättningar.

Svar:

logga Socialdemokraterna Socialdemokraterna (S)
De ekonomiska skillnaderna i samhället ska minska och vi behöver återta kontrollen av välfärden. Varje förälder som kan jobba, ska jobba, att ha ett jobb att gå till och möjligheten att få gå till jobbet är grundläggande för att kunna försörja sig och sin familj. Föräldrar som arbetar präglar barnens uppväxt och formar dem till vuxenlivet. Vårt välfärdsystem är uppbyggt på det viset att vi måste arbeta för att fördelningen av resurser ska gå till välfärden. Välfärdssystemet har behov av förstärkning, förändringar och vi behöver fler som bidrar till den så att våra barn, unga, vuxna och äldre kan få sina behov tillgodosedda. Alla barn har rätt till en bra skolgång, barnen ska få sina studier anpassade så att de kan tillgodose sig kunskap på bästa sätt. Vi vill förstärka samverkan mellan regionen, föräldrar och skolan så att barnens skolgång blir den absolut bästa för dem utifrån sina behov. Försäkringskassan kan svara för de ekonomiska incitamenten.

logga Centerpartiet Centerpartiet (C)
Vi behöver titta närmare på detta för att därefter kunna ta fram ett eventuellt förslag.

logga Moderaterna Moderaterna (M)
Moderaterna i Eskilstuna har i sitt valprogram (sida 26) tagit ställning för att vidareutveckla anhörigstödet, detta då det ofta saknas ex anhöriganställning.

logga Miljöpartiet Miljöpartiet de gröna (MP)
Vi är beredda att titta på den här frågan under kommande mandatperiod. Vår utgångspunkt måste alltid vara att barn ska känna sig trygga och välkomna i skolan, men ibland lever vi som kommun inte upp till de målen. Vi kan även behöva se på den här frågan i situationer där barnet inte går i en kommunal skola.

logga Vänsterpartiet Vänsterpartiet (V)

Har skolan beslutat att barn är behov av anpassad studiegång och inte möjlighet att vara på vanligt fritids, då behöver främst lösningarna sökas i att skolan sätter in insatser för att eleven ska kunna vistas på fritids eller i en liknande verksamhet.

logga Liberalerna Liberalerna (L)
Vi tycker i stället att fritids ska vara öppet och tillgängligt för barn med funktionsnedsättning som det är för alla andra barn. Det är bra för föräldrarna som kan fortsätta jobba och bra för barnet som kan fortsätta leva sitt liv precis som alla andra barn.

logga Kristdemokraterna Kristdemokraterna (KD)
Utökat anhörigstöd är för oss den rätta vägen att gå.

logga Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna (SD)
Frågan behöver utredas för att kunna ge ett bra svar.


20)
Har ert parti avsikt att vilja se över rätten till ersättning enligt diskrimineringslagstiftningen för utebliven rätt till utbildning? Eskilstuna kommun har idag en försäkring som skyddar huvudmannen mot utbetalning av skadestånd trots att diskriminering har skett och är utrett av tillsynsmyndigheter.

Svar:

logga Socialdemokraterna Socialdemokraterna (S)
Får återkomma i frågan.

logga Centerpartiet Centerpartiet (C)
Vi behöver titta närmare på detta för att därefter kunna vidta eventuella åtgärder.

logga Moderaterna Moderaterna (M)
Moderaterna har inte tagit ställning till detta i sitt lokala valprogram.

logga Miljöpartiet Miljöpartiet de gröna (MP)
Vi kände inte till att en sån försäkring finns, och om den bara har tecknats för att slippa undan kostnader när kommunen har gjort fel så är det iögonfallande. Men en sån försäkring borde inte vara ett hinder för att ersättning ska betalas ut efter att dom fallit.

logga Vänsterpartiet Vänsterpartiet (V)

Vi förstår problematiken, men vi får återkomma efter att vi undersökt med vår riksorganisation.

logga Liberalerna Liberalerna (L)
Denna försäkring, som hindrar utbetalning, känner vi inte till och måste ta reda på mer innan ett bra svar kan ges.

logga Kristdemokraterna Kristdemokraterna (KD)
Det här ligger inom annan nivå inom de juridiska ramar som finns och som parti kan vi naturligtvis debattera och argumentera för att det ska bli rätt från början.

logga Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna (SD)
Varje fall av diskriminering är unik och ska behandlas därefter.


21)
Hjälpmedel till medborgare och otydlig samverkan med regionen leder till att medborgare inte vet vem som är ansvarig.
Vilket förslag har ditt parti på förbättring och tydlighet?

Svar:

logga Socialdemokraterna Socialdemokraterna (S)
Här är samverkan mellan Regionen och kommunen viktig för att kunna ge tydlighet i ansvarsområden. Gemensamma nämnden för socialtjänst och vård (NSV) har en särskild roll i att förtydliga och tillgängliggöra så att information och riktlinjer blir tydliga.

logga Centerpartiet Centerpartiet (C)
Vi vill stärka regionernas skyldighet att ha den kompetens och kapacitet som behövs för att
ge snabb och individuellt anpassad rådgivning och stöd.

logga Moderaterna Moderaterna (M)
Moderaterna i Eskilstuna har i sitt valprogram att vi vill se över huvudmannaskapet mellan region och kommun för att adressera problem likt detta.

logga Miljöpartiet Miljöpartiet de gröna (MP)
I vårt valmanifest finns förslaget att införa ett högkostnadsskydd för hjälpmedel.

logga Vänsterpartiet Vänsterpartiet (V)

Vi ser att samverkan behöver förbättras och informationen till den enskilde, så att människor inte hamnar mellan stolarna.

logga Liberalerna Liberalerna (L)
Vi menar på lokal nivå att det ska vara regionens ansvar. Det är regionen som tillhandahåller hjälpmedel och teknisk utrustning och då ska det ingå i regionens ansvar att de som ska handha dessa hjälpmedel får utbildning i det. Liberalerna har lagt förslag på att kommunen ska tydliggöra denna samverkan och tills det har hänt ska kommunen erbjuda utbildning. Regionen måste ta sitt ansvar och detta har vi nämnt för våra regionpolitiker (som styr i opposition)

logga Kristdemokraterna Kristdemokraterna (KD)
Vårt parti verkar för nationella riktlinjer för rehabilitering och hjälpmedel som vi verkar för med ett ramverk för avgifter. Tyvärr skiljer det sig mycket i olika delar av landet och därför vill vi förstatliga sjukvården som helhet.

logga Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna (SD)
Samtala mer med regionen i de delar som berörda upplever som otydliga och gör dem tydliga.


22)
Matlådor ska i höst beställas med bank ID. Anser ditt parti att det är förenligt med lagstiftningen? Matlådor är beviljade enligt Socialtjänstlagen som ska frigöra den enskildes resurser. Politiska målet är att alla medborgare ska ha en rimlig tillgång till grundläggande betaltjänster. Behoven hos äldre och personer med funktionsnedsättning ska bevakas. Undersökningar visar att det kan underlätta för båda målgrupperna men även försvåra. För att kunna införa åtgärden med beställningen av matlådor med bank ID bör flera faktorer beaktas: integritet, rättigheter, skyldigheter, möjligheter samt aktuell lagstiftning.
Är en kartläggning avseende detta en prioriterad fråga för ditt parti? 
– Ja
– Nej

Svar:

logga Socialdemokraterna Socialdemokraterna (S)
Ja

logga Centerpartiet Centerpartiet (C)
Ja

logga Moderaterna Moderaterna (M)
Ja

logga Miljöpartiet Miljöpartiet de gröna (MP)
Ja

logga Vänsterpartiet Vänsterpartiet (V)
Ja

logga Liberalerna Liberalerna (L)
Ja

logga Kristdemokraterna Kristdemokraterna (KD)
Ja

logga Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna (SD)
Ja


23)
Om ditt parti svarade ja på frågan om att ytterligare kartläggning behövs. Anses funktionsrättsrörelsen som en samarbetspartner i den kartläggningen?
– Ja
– Nej

Svar:

logga Socialdemokraterna Socialdemokraterna (S)
Ja

logga Centerpartiet Centerpartiet (C)
Ja

logga Moderaterna Moderaterna (M)
Ja

logga Miljöpartiet Miljöpartiet de gröna (MP)
Ja

logga Vänsterpartiet Vänsterpartiet (V)
Ja

logga Liberalerna Liberalerna (L)
Ja

logga Kristdemokraterna Kristdemokraterna (KD)
Ja

logga Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna (SD)
Ja


24)
Önskar ert parti att ha en samverkan/råd med funktionsrättsrörelsen inför beslut i kommunen? likt tidigare upplägg? Eller finns det tankar om att förbättra upplägget?
– Ja
 – Nej

Svar:

logga Socialdemokraterna Socialdemokraterna (S)
Ja

logga Centerpartiet Centerpartiet (C)
Ja

logga Moderaterna Moderaterna (M)
Ja

logga Miljöpartiet Miljöpartiet de gröna (MP)
Ja

logga Vänsterpartiet Vänsterpartiet (V)
Ja

logga Liberalerna Liberalerna (L)
Ja

logga Kristdemokraterna Kristdemokraterna (KD)
Ja

logga Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna (SD)
Ja


25)
Idag finns det bristande möjlighet för barn och unga med funktionsnedsättning att påverka sina livsvillkor i samma omfattning och riktning som barn utan funktionsnedsättning.
Hur önskar ert parti förbättra möjligheten för barn med funktionsnedsättningar att kunna påverka rätten att leva likt alla andra barn, i samma ålder?

Svar:

logga Socialdemokraterna Socialdemokraterna (S)
Utifrån de riktlinjer som förväntas efterlevas så att alla barn får samma möjligheter att påverka sina livsvillkor.

logga Centerpartiet Centerpartiet (C)
Samhället ska vara tillgängligt för alla och en funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder för människor i vardagen. Att samhället, varor och tjänster utformas och fungerar oavsett allas våra olika behov och förutsättningar är en förutsättning för demokratisk delaktighet på lika villkor för alla.

logga Moderaterna Moderaterna (M)
”PLUS-Kortet” är ett exempel.

logga Miljöpartiet Miljöpartiet de gröna (MP)
LSS har en central betydelse för de barn som är i LSS-kretsen. Här vill miljöpartiet se se att riksdagen gör fler förtydliganden i lagstiftningen och även införa statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Vi vill även bygga vidare på läsa-skrivgarantin då vi ser utbildningen som en avgörande faktor för framtida livsvillkor.

logga Vänsterpartiet Vänsterpartiet (V)

Vänsterpartiet anser att arbetet med barnkonsekvensanalyser måste göras i en mycket större omfattning än vad som görs i kommunen idag. Det är inte ett fullt utvecklat arbetssätt i de kommunala verksamheterna vilket gör att barnkonsekvensanalyser inte görs systematiskt.

Det behövs en fördjupad kunskap av alla som jobbar inom olika verksamheter för att man ska veta när det ska göras en barnkonsekvensanalys och att det inte sker bara slumpmässigt av den som brinner för frågan. I det arbetet med att göra barnkonsekvensanalyser så skapas det hela tiden ännu större möjligheter för alla barn, men särskilt barn med funktionsnedsättningar, att de verkligen får komma till tals och att deras röst hörs och deras åsikter, synpunkter och förslag kommer fram hela tiden.

Det är oerhört viktigt i arbetet med detta i kommunen att anstränga och lägga fördjupat fokus på barn som har funktionsnedsättningar för att de har allra svårast att göra sin röst hörd. Vi kommer i Vänsterpartiet att fortsätta kämpa för att arbetet med barnkonsekvensanalyser görs överallt där berörs direkt eller indirekt i alla kommunala verksamheter. Det är också vår skyldighet enligt barnkonventionen.

logga Liberalerna Liberalerna (L)
Genom en LSS-ombudsman som tillvaratar deras intressen, genom att barnkonventionen får en större tyngd i handläggningsärenden, genom ”Kompiskort” för att barn med funktionsnedsättning lättare ska kunna gå ut med vänner på fritidsaktiviteter, genom att rätten till särskilt stöd säkerställs genom skolpeng och tilläggsbelopp

logga Kristdemokraterna Kristdemokraterna (KD)
Vi måste skapa resurser genom att budgetera för det samt lyssna på barn och anhöriga vad de behöver. Varje människa har ju sin unika situation.

logga Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna
Som vi nämnt tidigare att alla aktiviteter ska där det är möjligt försökas anpassas så omnämnda barn kan vara med normala barn.


26)
Elever med misstänkta svårigheter som kan kopplas till Dyslexi eller Dyskalkyli får i värsta tänkbara fall vänta oerhört länge på en utredning då samverkan med Region Sörmland saknas sedan flera år. Elever har i flera år fått söka hjälp utanför Region Sörmland och det har förekommit att föräldrar i desperation fått betala egna utredningar då det saknar resurser i den egna Regionen. När remisserna från skolorna inte tas emot i Region Sörmland uppstår problem som inte är acceptabelt.
Hur ser ditt parti på anfört problem och vilken lösning skulle ni konkret kunna presentera?

Svar:

logga Socialdemokraterna Socialdemokraterna (S)
Här behöver vi satsa på förstärkningen av samverkan mellan region, skola och elevhälsovården.

logga Centerpartiet Centerpartiet (C)
Så ska det givetvis inte vara, regionerna ska ha den kompetens och kapacitet som behövs.

logga Moderaterna Moderaterna (M)
Moderaterna i Eskilstuna har i sig ej tagit ställning till detta då detta berör regionen. Däremot har Moderaterna i Region Sörmland tydligt kämpat emot den utveckling som beskrivs, både hur man ekonomiskt hanterar detta ifrån regionen samt vill vi även förenkla remisshanteringen och stoppa de försvårande förändringar man beslutat om de senaste åren.

logga Miljöpartiet Miljöpartiet de gröna (MP)
Vi anser att kommunen ska kunna göra utredningar om dyslexi eller dyskakyli när det krävs för att upprätta åtgärdsprogram. Om det är så att den kompentensen saknas idag så behöver vi se hur vi ska organisera verksamheten så att kompetetensen kommer in. Dyslexi är såpass vanligt som skäl till åtgärdsprogram att det är märkligt om det saknas.

logga Vänsterpartiet Vänsterpartiet (V)

Självklart måste det finnas ett stöd med snabba möjligheter till dyslexi och dyskalkyliutredningar när ett barn eller ungdom behöver det. Det behöver finnas en fungerande samverkan med Region Sörmland som gör att barn får tillgång till rätt hjälp och stöd. Detta är en fråga som både politikerna i kommunen och regionen i Sörmland måste diskutera tillsammans hur det ska lösas och det anser vi vara en högprioriterad fråga att lösa.

Det har tidigare funnits samverkansnämnder mellan kommunerna och regionen i Sörmland med fokus på barn och ungdomars uppväxtvillkor och hur vi tillsammans i kommunen och regionen ska hitta lösningar och undanröja hinder som göra att barn och ungdomar inte ges stöd och hjälp i rätt tid. Vilket gör att tid går förlorad i barnens liv med att kunna tillgodogöra sig undervisningen i skolan och känna självförtroende och lust att lära. Så detta anser vi självklart måste ses över omgående i en samverkansnämnd eller i politiska dialogsamtal mellan kommunerna och Regionen.

Utöver det så måste också skolan via skolpengen få mer resurser för att kunna anställa fler lärare, speciallärare som kan hjälpa barn och ungdomar med läs- och skrivinlärning och matteinlärning på olika sätt. Det finns mycket förebyggande arbete som går att göra i tidiga år, och med rätt stöd tidigt kan det också göra att en dyslexi eller dyskalkyli kan förbättras tidigt och avsevärt när stöd i inlärningen ges och rätt pedagogik ges. Men det finns mycket kompetens i frågan hos lärare och speciallärare och det finns hjälpmedel som kan spridas till många fler för att hjälpa barn och ungdomar tidigt. Idag är detta inte en jämn kompetens över hela kommunen vilket gör att alla barn och ungdomar inte får tillgång till samma hjälp och stöd från början på de olika skolorna. Det kommer vi att jobba för att ändra på till det bättre genom att driva frågan politiskt i skolnämnderna.

logga Liberalerna Liberalerna (L)
Det är oacceptabelt att resurser saknas för detta, då det är regionens ansvar. Ingen förälder ska behöva betala ur egen ficka. Region Sörmlands läkare vill inte göra en utredning på yngre barn, men ibland vore det det bästa för det enskilda barnet. Här måste en dialog mellan kommunen, regionen och dess läkare ske för ökad samverkan och förståelse för varandras problem. Man ska inte som förälder behöva åka runt till andra ställen i Sverige för att få en utredning.

logga Kristdemokraterna Kristdemokraterna (KD)
Vår ambition på lång sikt är att avveckla regionerna för att istället staten ska ta hand om en effektiv och rättvis vård i hela landet. Fram till dess önskar vi ha en djupare samverkan mellan region och kommun för att säkerställa patientens/klientens bästa. Patientnämndens betydelse bör också lyftas och stärkas.

logga Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna
Säkerställ att utredningar kommer till tidigare så extra stöd kan sättas in.


27)
Kollo till barn med funktionsnedsättningar finns inte i Eskilstuna att ansöka om enligt LSS. Funktionsrätt arbetar för att alla barn ska kunna delta på lika villkor. För att kunna åka på Kollo i Eskilstuna 2022 skulle barnet kunna prata svenska. Barnet skulle klara sig själv fysiskt, psykiskt och inte ha ett behov av personal vid sin sida hela tiden då det krävdes att barnets elevassistent från skolan eventuellt kunde medverka. För närvarande saknas resurser och tillgänglig miljö på samtliga av kommunens kollon.
Kommer Eskilstuna kommun att göra en översyn avseende följande bristerna som presenterats? Så att alla barn kan inkluderas och få möjlighet att vistas på kollo och helg läger? Funktionsrätt Eskilstuna önskar en motivering och konkret åtgärdsplan i svaren hur barn med funktionsnedsättningar ska kunna uppnå samma förutsättningar som andra barn.

Svar:

logga Socialdemokraterna Socialdemokraterna (S)
Varje barn ska ha möjligheten att leva, delaktiga samt ha en meningsfull fritid. Det finns ett pågående arbete kring kollo via arbetsgrupper inom kommunala rådet för funktionsrättsfrågor (RFF) och det arbetet är intressant att utgå ifrån gällande kolloverksamheterna. Arbetsgruppen förväntas presentera ett resultat av sitt arbete till rådet, RFF.

logga Centerpartiet Centerpartiet (C)
Vi behöver se orsaken till detta för att därefter kunna vidta åtgärder.

logga Moderaterna Moderaterna (M)
Moderaterna i Eskilstuna inleder sitt valprogram avseende ”stöd till personer med funktionsnedsättning” enligt följande: I Eskilstuna ska alla ha möjlighet att delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Den som har en funktionsnedsättning ska kunna vara en del av samhällsgemenskapen genom utbildning, arbete och sysselsättning anpassat efter den egna förmågan. En konkret åtgärdsplan är inget man som politiskt parti har i ett valprogram utan behöver utarbetes föreningar som exempelvis Funktionsrätt Eskilstuna.

logga Miljöpartiet Miljöpartiet de gröna (MP)
Vi är beredda att under nästa mandatperiod ta upp frågan i socialnämnden.

logga Vänsterpartiet Vänsterpartiet (V)

Självklart ska barn med funktionsnedsättningar kunna åka på kollo i Eskilstuna kommun eller olika former av lägervistelser.

Barn med funktionsnedsättningar behöver få komma ut på roliga aktiviteter på sommaren och byta miljö och träffa vänner och fina sommarminnen precis som alla barn. För barn med funktionsnedsättningar är behovet ännu större då många barn och ungdomar inte kommer ut på aktiviteter under sommaren och risken är att många bara är hemma.

Det var en nyhet för oss att ingen av kollogårdarna är tillgänglighetsanpassade. Detta är ju självklart en fråga som vi kommer att ställa i kommunen. Sågarsvedets kollo utsattes för en brand och den har byggts upp igen för några år sedan, vi anser att den självklart då borde vara tillgänglighetsanpassad eftersom det är en ny byggnad. Att förlägga veckor för kolloverksamhet för barn med funktionsnedsättningar på något av kommunens kollon idag anser vi ska göras, det handlar om en politisk prioritering med resurser som måste fördelas för att rekrytera den personal som behövs utöver den befintliga personalen, flerspråkighet finns redan bland många som jobbar i skolan och förskolan och många som jobbar i skolan är oftast intresserade av att jobba på kollon på sommaren några veckor.

Så det är praktiskt möjligt att göra detta men det behövs en budgetprioritering som går till att ha kolloveckor för barn med funktionsnedsättningar, detta är självklart något Vänsterpartiet kommer att jobba för och lägga fram det som förslag.

Kolloverksamhet och helgläger och lägerverksamhet på sommaren ger så mycket för barnen och ger hopp och glädje och självförtroende och det förebygger psykisk ohälsa.

logga Liberalerna Liberalerna (L)
För oss är tillgänglighet till byggnader grundläggande. En översyn kring detta måste göras och hur vi säkerställer att barn med funktionsnedsättningar kan på lika villkor delta i skolan, kolloverksamhet och fritidsverksamhet som alla andra barn. Beroende på vad en översyn visar för brister så måste en åtgärdsplan tas fram för varje enskild brist och när det ska åtgärdas.

logga Kristdemokraterna Kristdemokraterna (KD)
Tillgänlighetsanpassning på ett kollo vore bra. Vi tar frågan med oss i styrelsen avseende alla frågor i enkäten och tackar för värdefull information så vi vet och kan förankra en fortsatt fördjupning i alla dessa problem, för att förbättra Eskilstuna kommuns hantering av de rättigheter som alla barn och vuxna med funktionsnedsättning har. Tack!

logga Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna
Exakt vad som behöver förbättras överlåter vi till översynen att besvara.